POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního, základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Zřizovatel školy: Statutární město Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc

3. Organizační struktura Základní škola Olomouc, Gagarinova 19         IZO 119901013

Školní družina Olomouc, Gagarinova 19         IZO 119901021

Školní výdejna Olomouc, Gagarinova 17        IZO 119901404

4. Kontaktní spojení Kontaktní poštovní adresa: 

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace Gagarinova 19,

779 00 Olomouc – Droždín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny:  Po – Pá      7.30 – 14.30 hod.

Telefonní čísla: 585 385 485, 739 660 295 – ředitelka ZŠ

Internetové stránky:  www.zsdrozdin.cz

Elektronická adresa: zsgagarinova@volny.cz

ID datové schránky: qu2mqfh

5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu školy: 209358353/0300

Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO 70631069
7. Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů              Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 „Škola pro děti –    děti pro školu“

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Rozpočet

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese: http://www.zsdrozdin.cz/
9. Žádosti o informace U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti u ředitelky školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací. Při podání e-mailem na adresu: zsgagarinova@volny.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem podání a podnětů Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy, a to buď písemně nebo ústně po předchozí domluvě. Stížnost adresujte řediti školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.        Lhůty k vyřízení stížnosti:

·        stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů

·        stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými). Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.
12. Formuláře Formuláře, které organizace používá, jsou dostupné na webové adrese http://www.zsdrozdin.cz/.
13. Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané právní předpisy jsou:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

14. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací je k nahlédnutí na v kapitole GDPR na: http://www.zsdrozdin.cz/.
15. Licenční smlouvy V současné době nejsou pro organizaci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za poslední rok je přístupná na webové adrese www.zsdrozdin.cz. Starší výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí u ředitelky školy.