Na naší škole jsou žáci v nižších ročnících (1. – 2. ročník) hodnoceni slovně v podobě dopisu od svých učitelek. Slovní hodnocení nám – na rozdíl od běžné klasifikace známkami – umožňuje popsat konkrétní úspěchy a pokroky žáka, ale také zhodnotit méně úspěšné výsledky.

V dopisech lze také dítěti naznačit cestu, kterou může dosáhnout zlepšení ve vzdělávacích oblastech či projevech svého chování.

Ve vyšších ročnících (3. – 5. ročník) se ke slovnímu hodnocení přidávají i známky. Nadále stavíme na povzbuzení, ocenění a na pozitivní motivaci. Přejeme si, aby se naši žáci učili ne pod hrozbou špatných známek, ale s vědomím smysluplnosti získaných poznatků. Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit výsledky své práce.

Ukázka měsíčního hodnocení:

Milá Lenko,

měsíc září ve druhém ročníku jsi zvládla velmi dobře. Po prázdninách sis vzpomněla na všechna naše školní pravidla a daří se Ti je dodržovat. Výborně jsi zvládla malou školu v přírodě Motýl, stala ses oporou novým prvňáčkům a dokázala ses podílet na výrobě dárků na jejich přivítanou.

V hlavních předmětech sis vedla takto:

Český jazyk

Dokážeš správně spočítat slabiky ve slovech. S malou nápovědou rozlišíš začátek a konec věty, učíš se spočítat věty v článku. Tvé písmo je téměř vždy úhledné a dobře čitelné. Velmi pěkně jsi zvládla také první opisy písmen a slov, kde jsi téměř nechybovala. Dobře si pamatuješ, jak se čtou všechna probraná písmena. Slova a věty však ještě slabikuješ pomalejším tempem. V průběhu prvních měsíců ve druhé třídě bys měla své čtení zrychlovat a postupně přejít k plynulému čtení v klidném tempu. Pro dosažení těchto pokroků je nutné hlasité předčítání každý den doma trénovat.

Matematika

V matematice jsme dosud opakovali sčítání a odčítaní do dvaceti s přechodem přes desítku. Zatím Ti dělá potíže především odčítání. Měla bys procvičovat příklady nejdříve s rozkladem, postupně přecházet na počítání bez rozkladu a opět zrychlovat tempo.

Prvouka

Zopakovali jsem si zásady bezpečného chování v dopravních situacích kolem školy. Povídáme si a získáváme nové poznatky o podzimu. Pěkně a s chutí si vedeš také ve všech výchovách, moc se vám povedl plakát Chválím Tě, Země má.

Leničko, přeji Ti, abys během druhého ročníku zažila mnoho pěkných dnů v naší škole i mimo ni.                                                                   paní učitelka Maruška

Sebehodnocení žáků

Velmi důležitou součástí hodnocení žáků naší školy je jejich vlastní sebehodnocení. Děti se postupnými kroky již od prvního ročníku učí samy hodnotit své pokroky v získávání nových poznatků a dovedností v učební i osobnostní rovině. Reflexe vlastní práce má mnoho podob, ať už jde o práci individuální (např. měsíční záznamy v hodnotících knížkách Terezách, čtvrtletní sebehodnocení pro konzultační třídní schůzky) či skupinovou (např. při kooperativní výuce). Někdy jde o volné vyjádření, někdy grafické, někdy posouzení na škále, může být ústní i písemné.

Hlavním smyslem však je, aby se žáci nebáli pracovat s vlastními chybami, uměli je vyhledat, posoudit, odstranit, cítili zodpovědnost a spoluúčast na svém vzdělávání bez pocitu strachu z vlastního selhání.