Členové školního poradenského pracoviště:

– speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Veronika Daňková

– školní psycholog: Mgr. Kateřina Palová

Cíle školního poradenského zařízení:

  • zkvalitnit sociální klima školy
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • koordinovat práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
  • spolupracovat s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
  • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
speciální pedagog:

*koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole

*připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

*pomáhá třídním učitelům vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů  pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

*realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

*pomáhá detekovat žáky nadané a mimořádně nadané, metodicky vede jednotlivé učitele při práci s těmito žáky

*poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci

*koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti

*poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

*dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

—————————————————————————————————————–
Výchovný poradce,  Školní metodik prevence:

* spolupracuje se školním speciálním pedagogem a dalšími pedagogickými pracovníky

* spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP

* provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

* předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků, o své činnosti si vede písemné záznamy

* metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

* pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole (MPP)

* poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

* koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole

* zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji

* spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům

* spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek

* spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních

* je ochráncem práv dítěte v prostředí školy