MÁTE NADANÉ  DÍTĚ?

Mimořádně nadané děti:                                                      

  • Jsou děti s vysokým intelektem, nadáním, tvořivostí, výbornou pamětí, vůlí, zvídavostí a velkou ctižádostí  dosahovat výborné výsledky.
  • Podle jedné z mnoha teorií se za nadaného žáka považuje takový žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání se svými vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních uměleckých nebo sociálních dovednostech.
  • Nadané děti tvořivě přistupují k řešení problémů.
  • Mají velkou schopnost logického myšlení i abstrakce, věci uvádějí do často neobvyklých souvislostí.
  • Často mají neobvyklejší zájmy než jejich spolužáci.
  • Některé nadané děti se ale mohou projevovat negativně -jsou pasivnější, nedbalí, přecitlivělí, někteří jsou naopak živí, nepozorní, ve škole vyrušují.

 

JAK POZNÁME, ŽE JE NAŠE DÍTĚ NADANÉ?

Bystré dítě                   X                  nadané dítě

Umí odpovídat             x       klade doplňující otázky

Zajímá se                      x       je zvídavé

Má dobré nápady       x       má neobvyklé nápady

Umí naslouchat           x       zajímá se o detaily

Je vůdcem skupiny      x      dovede pracovat samo

Kopíruje daná řešení  x       vymýšlí nová řešení

Přijímá informace       x       dokáže informaci využít

Chápe významy           x       umí udělat závěry

 

Pokud se domníváte, že je vaše dítě nadané, obraťte se na třídního učitele nebo na členy Školního poradenského pracoviště – budeme pracovat s jeho nadáním, rozvíjet jeho talent, umožníme mu postupovat rychlejším tempem, budeme mu předávat rozšiřující informace k učivu.