Školní družina

Pobyt ve školní družině nabízí dětem mnoho pestrých aktivit a smysluplné naplnění volného času. Také samy děti rády přispívají svými nápady a hrami. Do ŠD chodí děti rády, jsou zde vedeny ke slušnému chování, pořádku, kamarádství, ohleduplnosti a spolupráci.

Provoz školní družiny je v době od 11,40 do 16,40 hodin.

SD1

Kapacita školní družiny je 60 žáků ve dvou odděleních.

 • 1. oddělení: žáci 1. – 2. roč. vychovatelka Alena Sobotková

 

 • 2. oddělení: žáci 3. – 5. roč. vychovatelka Kateřina Vybíralová

 

Činnosti ve školní družině:

Odpočinkové a rekreační činnosti:

 • kockačetba na pokračování
 • poslech pohádek
 • relaxační cvičení
 • hry dle vlastní volby dětí

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • kreslení a malování aktuálních témat
 • práce s papírem a jiným výtvarným materiálem
 • výzdoba školy
 • výroba pozvánek, plakátů k akcím školy

Přírodovědné zájmové činnosti:

 • poznávání přírody kolem nás
 • vycházky do okolí školy a blízkého lesa
 • hry v přírodě
 • péče o pořádek a čistotu v okolí školy a v obci

Sportovní zájmové činnosti:

 • zajištění co největšího pobytu dětí venku
 • míčové a sportovní hry
 • sezónní činnosti (sáňkování, bobování, bruslení)
 • SD2podzimní Drakiáda

Hudební zájmové činnosti:

 • zpívání s kytarou a s klavírem
 • hudebně pohybové hry
 • taneční chvilky (country)
 • hra na dětské hudební nástroje

Dopravní výchova:

 • navštěvujeme dětské dopravní hřiště v Olomouci